Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti JUMP-TANDEM s.r.o. (vydání ze dne 12.3.2019)

Kdo je Váš obchodní partner?

JUMP-TANDEM s.r.o.

Loosova 262/1

638 00 Brno

telefon: +420 724 175 175 e-mail: obchod@jump-tandem.cz IČ0: 277 055 87

DIČ: CZ27705587

Bankovní spojení: RB BRNO

Číslo bankovního účtu: 2770558755/5500

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 53388.

1. Platnost

Všechny dodávky a výkony společnosti JUMP-TANDEM s.r.o. se uskutečňují výhradně na základě následujících obchodních podmínek a to vždy podle aktuálního vydání těchto podmínek platného k datu uzavření smlouvy.

Obchodní podmínky, které se od těchto odlišují, nebo jsou k nim v protikladu, nebudou uznány s výjimkou těch, které byly společností JUMP-TANDEM s.r.o. písemně potvrzeny. Objednáním služeb objednávající souhlasí se všeobecnými obchodními podmínkami a to bezvýhradně. Stejně tak převzetím služeb akceptuje podmínky i příjemce a bere je na vědomí.

2. Uzavření smlouvy

Smluvní vztah automaticky vzniká objednáním služeb objednatelem - klientem, a / nebo vyplněním registračního formuláře. V případě, že nám zákazník zašle svoji objednávku, zavazuje se k odběru objednaných služeb.

Veškeré objednávky přijaté prostřednictvím sítě internet v internetovém obchodě JUMP-TANDEM s.r.o., telefonicky, e-mailem, nebo osobním objednáním na provozovnách JUMP-TANDEM s.r.o. jsou až na vyjímky akceptovány jako závázný a neodvolatelný návrh objednávajícího na objednání služeb, které jsou uvedeny v objednávce, a to za podmínek, které jsou uvedené v těchto všeobecných obchodních podmínkách a u jednotlivých popisů objednaných služeb.

Zákazníkovi je obratem přes email potvrzeno přijetí objednávky. Jsou-li při on-line objednávce zákazníkem špatně zadány údaje, nabídne mu JUMP-TANDEM s.r.o. protinabídku, o které se zákazník rozhodne, zda-li ji přijme. Pokud JUMP-TANDEM s.r.o. objednávku nepřijme, informuje o tom zákazníka. Rozhodnutí o přijetí objednávky může být nahrazeno dodáním služeb a / nebo vystavením faktury a / nebo výkonem požadované služby.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3. a) Zákazník bere na vědomí, že se uvedením nesprávných údajů, vyžadovaných pro objednáván služby, nebo jejich zkreslením vystavuje možnosti poškození dobrého jména prodávajícího, jeho uvedení v omyl, a případného možného trestního stíhání.

3. b) Veškeré objednávky provedené prostřednictvím sítě internet v internetovém obchodě JUMP-TANDEM s.r.o., telefonicky, e-mailem, nebo osobním objednáním na provozovnách JUMP-TANDEM s.r.o. jsou závazné. Podáním objednávky stvrzuje kupující souhlas s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu.

3. c) Objednávka je základem (návrhem) pro kupní smlouvu. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednané služby kupujícím.

3. d) Podmínkou pro podání objednávky je zadání fakturačních údajů (případně údajů pro doručení služby) kupujícího. Kupující se tímto zavazuje, že uvedené údaje jsou platné a pravdivé.

3. e) Dodavatel si vyhrazuje právo ověření pravdivosti uvedených údajů před realizací dodávky objednané služby.

3. f) V případě uvedení nepřesných nebo neúplných údajů může být dodavatel vystaven v omyl. Následkem pak může být nedodání objednané služby. Náklady spojené s chybnou objednávkou (balení, zbytečná doprava na určenou adresu a zpět) budou vymáhány na kupujícím.

3. g) Právo na čerpání služby přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení předem dohodnuté kupní ceny, v okamžiku převzetí služby na místě dodání jím určeném.

4. Ceny

Katalogové ceny jsou platné při internetových objednávkách i při odběru služeb v provozovnách JUMP-TANDEM s.r.o. Konečné ceny jsou včetně DPH a poštovného. V případě, že vinou JUMP-TANDEM s.r.o. došlo k omylu nebo

nedostatku při popisu služby, případně jejich ceny, zachováváme si právo na jejich opravu. V tomto případě budeme zákazníka obratem, jakmile chybu zjistíme, informovat o změnách v údajích. Zákazník se dále rozhodne, zda objednávku znovu potvrdí, nebo od ní odstoupí.

5. Zasílání

Dodací lhůty:

- "Dávka adrenalinu" - dárkové balení tandemového seskoku

PPL

48 hodin

Obchodní balík

48 hodin

Dobírka

4-14 dní

6. Dočasné ponechání vlastnictví

U smluv se spotřebitelem nemůže dojít k čerpání zaslaných služby až do úplného splacení zmíněných služeb.

U smluv s podniky si ponecháváme vlastnictví zaslaných služeb až do příjmu veškerých plateb s touto službou spojených.

7. Storno podmínky a právo na odstoupení od služby:

1) Poskytovatel služby je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:

1. a) V případě zrušení poskytování požadované služby ze strany dodavatelů služeb. O zrušení služeb je poskytovatel služeb povinen příjemce služeb informovat nejpozději při žádosti o rezervaci služby. Objednatel služby má v tomto případě nárok na vrácení zaplacené ceny. Smluvní strany jsou dále oprávněny se dohodnout na poskytnutí náhradní služby v hodnotě původně sjednané služby.

1. b) Z důvodů hrubého porušení povinností příjemce služeb plynoucích z uzavřené smlouvy. V takovém případě má poskytovatel služeb nárok na uhrazení nákladů vynaložených v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy stanovených paušálně jako 30% z ceny služby.

2) Objednatel má právo okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:

2. a) V případě hrubého porušení povinností poskytovatele služeb plynoucích z uzavřené smlouvy.

2. b) Objednatel, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí plnění, pokud byla smlouva uzavřena distančním způsobem (internet, e-mail, telefon), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Rozhodne-li se objednatel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat poskytovateli služeb nejpozději do 14. dne od převzetí poukazu (dárkového balíčku). Objednatel, který je spotřebitel, však nemůže takto odstoupit od smluv v případech stanovených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění).

2. c) Je-li společně s poukazem poskytnut objednateli dárek k nákupu, je darovací smlouva mezi poskytovatelem služby a objednatele, uzavřena s rozhodovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy ze strany objednatele, je objednatel povinen spolu s dárkovým balíčkem/poukazem, poskytovateli služby vrátit i poskytnutý dárek k nákupu. V případě, že poskytnutý dárek k nákupu nebude vrácen zpět, dochází na straně objednatele k bezdůvodnému obohacení. Není-li vydání předmětu bezdůvodného bohacení dobře možné, má poskytovatel služby právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

8. Vyhrazení práva nedodání služby

Jestliže JUMP-TANDEM s.r.o. zjistí po uzavření smluvního poměru, že objednaná služba není již k dispozici nebo z právních důvodů není možné jejich zaslání nebo uskutečnění, může JUMP-TANDEM s.r.o. od smlouvy odstoupit. Doposud obdržené platby navrátíme neprodleně po odstoupení od smlouvy.

9. Záruční podmínky

Poukaz na tandemový seskok/kurz AFF, IAFF lze využít pouze v době jeho platnosti a v sezóně, která je od 1.4. do 31.10. každého kalendářního roku. Délka platnosti poukazu na tandemový seskok v dárkovém balení tandemového seskoku "Dávka adrenalinu":

9. a) V případě zakoupení dárkového poukazu od 1.1. do 31.3. příslušného kalendářního roku má poukaz platnost pro využití služby do 31.10. tohoto kalendářního roku.

9. b) V případě zakoupení dárkového poukazu od 1.4. do 31.10. příslušného kalendářního roku má poukaz platnost pro využití služby do stejného data ve kterém se uskutečnil nákup následujícího kalendářního roku.

9. c) V případě zakoupení dárkového poukazu od 1.11. do 31.12. příslušného kalendářního roku má poukaz platnost pro využití služby do 31.10. následujícího kalendářního roku.

Platnost poukazu lze prodloužit pouze o rok a přímo při nákupu poukazu. Na pozdější žádosti o prodloužení nebude brán zřetel.

10. Poškození při transportu

Prosím zkontrolujte každou zásilku při přijetí zda je kompletní a nepoškozená. Jestliže vám balíček přijde poškozen, nebo opraven páskou transportního podniku, prosím reklamujte toto ihned u dodavatele a nechte si to písemně potvrdit.

V případě pochybností odmítněte zásilku převzít a spojte se s námi. Postaráme se pak o co nejrychlejší zaslání náhradní zásilky.

11. Ochrana osobních dat

Předání vašich osobních dat na neoprávněné třetí osoby mimo JUMP-TANDEM s.r.o. je ze zákona vyloučeno. S Vaším souhlasem použijeme Vaše data pro to, abychom Vám ulehčili užití našich internetových stránek a budovali naši nabídku a služby dle Vašich potřeb. S Vaší pomocí můžeme pro Vás například zjednodušit průběh budoucích objednávek.

JUMP-TANDEM s.r.o. zaručuje, že prostřednictvím objednávky získaná data zpracuje, uloží a použije pouze ve spojitosti s danou objednávkou a pro interní obchodní výzkum a vlastní marktingové účely.

JUMP-TANDEM s.r.o. předá data jen na objednávce zúčastněným partnerům. Pokud zákazník s použitím osobních dat pro interní účely JUMP-TANDEM s.r.o. nesouhlasí, může tomu kdykoliv zasláním odpovídajícího emailu na obchod@jump- tandem.cz zabránit.

12. Předpoklady seskoků

Veškerých aktivit se osoba, která bude čerpat službu či služby, zúčastňuje pouze na vlastní odpovědnost a je zcela na zvážení osoby, určené k čerpání služby, zdali může ze zdravotního hlediska danou aktivitu absolvovat. Veškerá omezení k dané službě jsou uváděna v bodě 13. a objednavatel prohlašuje, že je s nimi seznámen a případně s nimi seznámil osobu, která bude seskok absolvovat.

13. Podmínky pro seskoky

Pro tandemový seskok, seskok kurzu AFF, IAFF nebo pro seskok s automatickým otevřením padáku musí být každý klient fyzicky zdráv a nesmí trpět žádnou z následujících nemocí, které by ho, nebo jiné osoby mohly přivést během seskoku do nebezpečných situací: epilepsie, záchvaty, opakované omdlívání, ztráty zraku, srdeční problémy, těžká mentální nemoc, závislost na drogách nebo alkoholu. Osoby zabývající se parašutismem by měly být přiměřeně fyzicky zdatné a neměly by trpět nadváhou (max. 100 kg) přiměřeně k jejich věku (min. 8 let) pohlaví a

výšce. Pokud klient nesplňuje daná kritéria, musí se prokázat lékařským potvrzením povolujícím parašutismus.

Tandem:

• tělesná váha max. 110 kg

• výška max. 200 cm

• výška min. 120 cm

• věk min. 8 let

• v případě nezletilých (8-18 let) písemný souhlas rodiče, nebo zákonného poručníka

Kurzy:

• tělesná váha max. 100 kg

• aktuální lékařské vyjádření, které povoluje parašutismus

• věk min. 15 let

• v případě nezletilých (15-18 let) písemný souhlas rodiče, nebo zákonného

poručníka

14. Garance termínu

JUMP-TANDEM s.r.o. klientovi garantuje, že seskok bude proveden v jím objednaném termínu na jím objednaném letišti. Termín seskoku je třeba rezervovat s dostatečným předstihem. Na seskok se prosím dostavte nejpozději 3⁄4 hodiny před plánovaným startem. Pokud se dostavíte později pravděpodobně již nestihnete boarding před nástupem do letadla a váš termín seskoku může propadnout. Na seskok si, prosím, vyhraďte čtyři hodiny od plánovaného termínu startu letadla. Přestože JUMP-TANDEM s.r.o. má propracovaný systém na dodržování časů startů může dojít vnějšími vlivy nebo vlivy třetích osob ke zpoždění startu. Za toto zdržení nenese JUMP-TANDEM s.r.o. zodpovědnost.

15. Přesun termínu kvůli počasí, vyšší moci nebo neobsazenosti termínu

Seskoky musí být prováděny s ohledem na letecký zákon, předpis V-PARA-1 a předpis L-2. Zejména pak jsou ovlivněné povětrnostními vlivy popsanými v těchto předpisech, a to silou větru více než 12 m/s, a tím, že celý seskok musí být proveden vně oblačnosti. Seskok nesmí být proveden za deště. Seskoky mohou být omezeny příkazem Řízení letového provozu nebo armády ČR. Seskoky mohou být znemožněny vyšší mocí.

Pokud je dodavatel povinen uposlechnout příkazu, který znemožní nebo omezí možnost provedení seskoku, nebo je provedení seskoku znemožněno nebo omezeno povětrnostními vlivy nebo vyšší mocí, nenese JUMP-TANDEM s.r.o. za snížení rozsahu služeb nebo jejich kvality odpovědnost.

Z důvodů Vaší bezpečnosti a bezpečnosti našich instruktorů může být termín tandemového seskoku, seskoku AFF, seskoku IAFF nebo seskoku s automatickým otevřením padáku přesunut kvůli špatnému počasí. Nově s Vámi dohodnutý termín platí pro obě strany závazně.

JUMP-TANDEM s.r.o. sleduje pravidelně a průběžně stav a vývoj počasí a při nepříznivé předpovědi informuje klienta nejpozději večer před plánovaným dnem seskoku o jeho zrušení, případně dohodne s klientem termín, kdy mu sdělí aktuální stav počasí ještě před jeho odjezdem na letiště. I přes ty nejlepší a nejpřesnější vyhodnocení meteorologických dat se může stát, že dojde k náhlé změně počasí, která neumožní bezpečné provedení seskoku, a to již po příjezdu klienta na letiště.

Ve všech případech uvedených v bodě 15 se JUMP-TANDEM s.r.o. nebude podílet na nákladech spojených s cestou klienta na letiště, ani s cestou klienta na letiště pro absolvování seskoku v náhradním termínu ani na žádných dalších nákladech klienta.

JUMP-TANDEM s.r.o. si vyhrazuje právo přesunout sjednaný termín z důvodu nedostatečné obsazenosti letadla. Ne však později než 24 hodin před plánovaným termínem.

16. Stornování termínu seskoku ze strany klienta

Pokud klient termín seskoku zruší později než 24 hodin před plánovaným seskokem, pak nevratná záloha činí 500Kč.

Pokud se klient bez předchozího upozornění nedostaví ve sjednaném termínu na seskok, vyhrazuje si JUMP-TANDEM s.r.o. právo na náhradu vzniklé škody ve výši 100% objednaných služeb.

17. Jmenování náhradníka (náhradníků)

V případě, že se nemůžete v termínu na Vámi objednanou službu dostavit, máte právo jmenovat za sebe náhradníka, který za Vás může objednanou službu využít. Tato osoba musí splňovat stejné podmínky jako vy.

18. Kvalita video a fotodokumentace

U dokumentace dostanete video a foto záznam do 60 min. po seskoku. Ve výjimečných případech si JUMP-TANDEM s.r.o. vyhrazuje právo dokumentaci ze seskoku zaslat poštou na své vlastní náklady i po tomto termínu.

V případě neočekávané závady na video, nebo foto vybavení kameramana Vám budou vráceny peníze za video, nebo fotodokumentaci, ne za tandemový seskok.

Kvalita a délka video a fotodokumentace musí odpovídat běžnému standardu společnosti JUMP-TANDEM s.r.o., pokud se tomu tak z jakýchkoliv příčin nestane budou klientovi vráceny peníze za video, nebo fotodokumentaci, ne za tandemový seskok. O kvalitě a délce běžného standardu JUMP-TANDEM s.r.o. může rozhodnout výhradně JUMP-TANDEM s.r.o.

V případě foto nebo / a videodokumentace dává klient souhlas k využití materiálu fotodokumentace a videodokumentace pro dokumentační, marketingové a reklamní účely společnosti JUMP-TANDEM. Pokud s tímto nesouhlasí, zřetelně toto vyznačí na registračním formuláři před seskokem.

19. Platební podmínky

Platba za službu může být uskutečněna buď před předáním služby na bankovní účet, při předání služby, nebo na základě faktury. Standardní splatnost faktury je 14 dní.

20. Různé

Jestliže se jedotlivé podmínky smlouvy uzavřené na základě těchto všeobecných obchodních podmínek stanou zcela nebo částečně neplatnými, nebo v budoucnu svoji platnost pozbydou, neměla by tímto být platnost smlouvy jako celku dotčena. V takovém případě se smluvní strany zavazují najít za právně neplatnou podmínku, podmínku právně platnou.

Veškeré materiály, popisy, fotografie a podobně jsou majetkem JUMP-TANDEM s.r.o. nebo třetích stran se kterými spolupracujeme, informace a fotografie jsou zde umístěny s jejich souhlasem, proto nelze používat zde žádné naše informace a materiály bez našeho přechozího souhlasu.

21. Právní podklad

Všechny právní vztahy mezi JUMP-TANDEM s.r.o. a klientem, stejně jako současné všeobecné obchodní podmínky se řídí dle obchodního zákoníku a českého práva.

22. Reklamační řád

obecná ustanovení

22. a) Poskytovatel služeb je povinen příjemci služeb zajistit poskytnutí služeb specifikovaných v dárkovém balíčku v souladu s uzavřenou smlouvou, těmito VOP a obecně závaznými právními předpisy.

22. b) Nesplní-li poskytovatel služeb své povinnosti vyplývající ze smlouvy řádně a včas, je příjemce služby povinen vady poskytnuté služby u poskytovatele

reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od skončení poskytování služby. V případě, že poskytnutí služby neproběhlo vůbec, je příjemce služby povinen.